GDPR

Zásady ochrany osobních údajů MICRONIX

 
V rámci skupiny MICRONIX dbáme na to, aby ochraně osobních údajů byla věnována náležitá pozornost. V tomto přehledu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a uchováváme po výkon naší podnikatelské činnosti, tedy zejména o našich zákaznících a uživatelích webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
 
Základní ustanovení - kdo osobní údaje zpracovává?
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost MICRONIX, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Antala taška 1076/33a, PSČ 14000, IČO: 48584118 (dále jen „správce“), jako provozovatel internetového obchodu www.micronix.cz zaměřeného na prodej měřící techniky, akumulátorů a baterii, solárních článků a komplexní služby v oblasti kalibrace a měření.
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na soulad dodržování požadavků na ochranu osobních údajů dohlíží kompetentní osoba a jsou tomu rovněž uzpůsobeny vnitřní procesy a postupy.
 
 
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme především ty osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci na našich webových stránkách nebo při jednotlivé objednávce a které jsou nezbytné pro plnění smlouvy: 
 • E-mail
 • Heslo v zašifrované podobě 
 • Jméno a příjmení, přihlašovací jméno, které si volí zákazník sám
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky)
 • Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři, dotazy na produkty, poznámky k objednávce apod.) 
 • IČ, DIČ 
 • soubory cookies (v případě online služeb) 
 • obrazový záznam (kamerový systém v prodejnách)
 
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat kvalitu našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. MICRONIX je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše internetové stránky.
 
 
Co nás ke zpracovávání osobních údajů opravňuje a co je účelem zpracování?
Osobní údaje zpracováváme jen na základě těchto zákonných důvodů:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • oprávněný zájem (přímý marketing) za účelem zasílání obchodních sdělení (viz. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 
Účelem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smluvního vztahu: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • získání výhod v rámci marketingových aktivit: zasílání obchodních sdělení souvisejících s Vaším nákupem,
 • další možné aktivity: zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám,  zodpovězení Vašeho dotazu a v rámci prodejny při ochraně zdraví a majetku 
 
Co jsou to cookies a které používáme?
Obdobně jako každá internetová stránka používá i MICRONIX cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se dozvěděli více o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. 

U nepřihlášeného uživatele cookie ukládá nastavení eshopu, ID produktu a počet kusů v košíku, v případě, že uživatel chce objednávku vyřídit, ukládá zadané údaje ve formuláři (jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, email, telefon, případně název firmy, IČ, DIČ a údaje u dodací adresy). U nepřihlášeného uživatele se po odeslání objednávky tyto cookies mažou. U přihlášeného uživatele se ukládají všechny výše uvedené údaje, jen jsou tyto cookies aktivní po dobu přihlášení uživatele na webu.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.  Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde:
 (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs).
 
V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním cookie souborů, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete zde (http://www.allaboutcookies.org/), případně v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. Zablokujete-li veškeré cookies, mohou některé funkce těchto stránek fungovat v omezeném rozsahu.
 
 
Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, dále po dobu, kterou nám ukládá zákon (pro účetní a daňové účely). V případě, že si již nadále od nás nepřejete dostávat obchodní sdělení, je možné se vždy odhlásit v příslušném obchodním sdělení.
 
 
Kdo má k Vaším osobním údajům přístup?
Vaše údaje jsou v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery (např. spolupracující přepravní společnost), kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Především počet partnerů minimalizujeme, a všichni naši partneři jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii, popř. jiným orgánům veřejné správy.
Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii. 
 
 
Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů a jak můžete odvolat souhlas?
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu  (odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas, tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech; odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny a proč používáme kamerový systém
Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze interními způsoby pověřené osoby. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Nicméně i Vaši pomoc potřebujeme při zajišťování bezpečnosti Vašich údajů především tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.
V kamenných prodejnách může být instalován kamerový systém za účelem oprávněného zájmu správce (ochrana majetku před ztrátou nebo zničením, ochrana života a zdraví zaměstnanců a třetích osob) a záznam může být předán pouze orgánům činným v trestním řízení nebo jiným oprávněným orgánům veřejné moci.
 
 
Závěrečná ustanovení a jak nás můžete kontaktovat?
Odesláním objednávky v internetovém obchodě nám potvrzujete, že jste seznámena nebo seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací dostupných zde (micronix.cz/kontakt) či elektronickou poštou na e-mail micronix@micronix.cz nebo písemně na naší adrese: MICRONIX, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, 140 00, k rukám kompetentní osoby pro ochranu osobních údajů.
 
Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je platná od 25.5.2018.
 
Zásady ochrany osobních údajů ve formátu PDF k on-line shlédnutí či ke stažení ZDE.