Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MICRONIX, spol. s r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy, resp. práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C17675, jakožto prodávajícím, a fyzickou, podnikající fyzickou, nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím.


1Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17675, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

„Výdejnou“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí provozovna Prodávajícího nacházející se na adrese Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, tel. 225 282 713. 

„Webovými stránkami“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.micronix.cz.

Internetovým obchodem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

„Spotřebitelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Prodávajícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku nebo s ním jinak jedná.

„Podnikatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.

„Kupující“ v těchto Obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

Smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí smlouva o poskytnutí digitálního obsahu uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Kupní smlouvou“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 „Smluvními stranami“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí Prodávající na straně jedné a Kupující na straně druhé.

Občanským zákoníkem“ ” se v těchto Obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zásadami zpracování osobních údajů“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí samostatný dokument zveřejněný na Webových stránkách Prodávajícího blíže upravující podmínky a zásady zpracování osobních údajů Kupujícího.


2.  Základní ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží od Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2. Akceptace těchto Obchodních podmínek Kupujícím je podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, na Výdejně či jinak a pro založení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu. Zřízením uživatelského účtu v rámci Internetového obchodu či uzavřením Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu vyjadřuje Kupující svůj bezvýhradný souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

2.3. Veškeré smluvní vztahy mezi Smluvními stranami budou vznikat v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami, popřípadě Kupní smlouvou/Smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu se řídí zejm. Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají též dalším příslušným právním předpisům Evropské unie.

2.4. Při využívání Internetového obchodu, zakládání uživatelského účtu či uzavírání Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu s Prodávajícím jsou Kupujícím Prodávajícímu poskytovány osobní údaje, např. e-mailové adresy apod. Bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje samostatný dokument Zásady zpracování osobních údajů.


3.  Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu

3.1. Kupující odesláním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi v dostatečném předstihu před odesláním objednávky nebo rovnou samotným uzavřením Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu seznámit.


4. Uživatelský účet

4.1. Pro objednání zboží z Internetového obchodu Prodávajícího a následné uzavření Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu má Kupující možnost zřídit si na Webových stránkách uživatelský účet, pod kterým bude registrován u Prodávajícího. V takovém případě nebude Kupující při uzavírání Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu povinen znovu vyplňovat své osobní a kontaktní údaje.

4.2. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

4.3.Prodávající si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit uživatelské účty, které jsou neaktivní po delší dobu.


5.  Kupní smlouva a Smlouva o poskytnutí digitálního obsahu

5.1. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle jeho objednávky a Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu, a to včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby či dopravy. Konečná kupní cena, jež se zobrazuje v posledním kroku odeslání objednávky, je uváděna bez DPH i včetně DPH. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu se zavazuje Prodávající dodat Kupujícímu věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a závazek Kupujícího zaplatit za to Prodávajícímu odměnu, a to včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby. Konečná odměna (kupní cena), jež se zobrazuje v posledním kroku odeslání objednávky, je uváděna bez DPH i včetně DPH.

5.2. Postup uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi Prodávajícím a Kupujícím je následující:

-    K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží/digitální obsah (dále společně jen „zboží“) do košíku kliknutím na „vložení“ do „nákupního košíku“. Následně musí Kupující kliknout na políčko s názvem „Zaplatit“ a v dalším kroku vybrat způsob dopravy (vyjma digitálního obsahu bez hmotného nosiče) a způsob platby, přičemž po dokončení výběru musí Kupující kliknout na políčku „Pokračovat“. V dalším kroku se musí Kupující buď zaregistrovat na Webových stránkách (a založit tak uživatelský účet), nebo pokračovat v objednávce bez registrace zadáním údajů o své osobě. Dalším krokem je rekapitulace objednávky a kontrola zadaných údajů Kupujícího. Pro odeslání objednávky musí Kupující potvrdit, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Po odsouhlasení potvrdí objednávku a odešle ji. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit počet a druh zboží v košíku, způsob dopravy i formu úhrady kupní ceny. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl;

-    Kupní smlouva a Smlouva o poskytnutí digitálního obsahu je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího, a to formou potvrzovacího e-mailu obdrženého na v objednávce Kupujícím zadanou e-mailovou adresu (dále jen „Potvrzovací email“). Součástí Potvrzovacího e-mailu je i rekapitulace objednávky. Potvrzovací e-mail zahrnuje i tyto Obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah;

-    Jedná-li se o Smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, obsahuje Potvrzovací email také údaj, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) Občanského zákoníku;

-    Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu 5 let, nejdéle však po dobu, jakou vyžadují platné a účinné právní předpisy. Uzavřená smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5.3. Kupní smlouvu  a Smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Vzniklou Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. 

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo jakoukoliv její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě před vznikem Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovního účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním Potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

5.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu (nejčastěji náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající neúčtuje Kupujícímu žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku.

5.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle Kupní smlouvy.

5.8. Kupující, který není Spotřebitelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

5.9. Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, v souvislosti s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.


6.  Cena za zboží a způsoby platby

6.1. Cena zboží je uvedena na Webových stránkách. Pro všechny ceny platí, že jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny jak bez DPH, tak s DPH, přičemž cena s DPH je uvedena včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného, jehož výše je uvedena níže. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.


6.2. Cenu zboží a případné dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve Výdejně Prodávajícího;
 • platební kartou ve Výdejně Prodávajícího;
 • bezhotovostně online platbou prostřednictvím platební brány ThePay.cz, s.r.o.
 • na dobírku v hotovosti nebo kartou v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě faktury (stávající zákazníci) nebo zálohové faktury.

6.3. V případě platby v hotovosti ve Výdejně Prodávajícího, platební kartou ve Výdejně Prodávajícího či platby v hotovosti na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.4. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy kupní ceny.

6.5. Kupující akceptací těchto Obchodních podmínek souhlasí s tím, že mu faktura (daňový doklad) bude zaslána pouze elektronicky na jím v objednávce uvedenou e-mailovou adresu.


7.  Doprava a dodání zboží

7.1. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 14 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v bodě 7.3. těchto Obchodních podmínek na základě volby Kupujícího. Jedná-li se o Smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, bude tento poskytnut Kupujícímu bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy (po zaplacení odměny – kupní ceny).

7.2. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje dodací list a záruční list (pokud je vydáván).

7.3. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

 • osobním převzetím Kupujícím ve Výdejně Prodávajícího v Praze v otevírací době:
  - Po 08:00 - 17:00 hod.
  - Út 08:00 - 18:00 hod.
  - St 08:00 - 17:00 hod.
  - Čt 08:00 - 17:00 hod.
  - Pá 08:00 - 16:00 hod.

 • osobní převzetí Kupujícím v Hlavním skladu Prodávajícího na adrese Všechlapy
   
 • prostřednictvím kurýrní služby DPD nebo WEDO

- expresní doručování balíků na území ČR do 24 hodin, výhodou systém dep po celé ČR;

- tři pokusy o doručení zásilky příjemci;

- zboží automaticky pojištěné do hodnoty 50 000 Kč, pokud hodnota přesáhne 50 000 Kč, Prodávající vždy zásilku samostatně připojišťuje;

- kurýr DPD a WEDO dodává přímo na Kupujícím zvolenou adresu;

- DPD a WEDO dodává zpravidla do druhého pracovního dne v běžnou pracovní dobu;

- chce-li Kupující doručit zboží na jinou než fakturační adresu, lze tuto doručovací adresu uvést při objednávce do speciálního pole s názvem „Adresa doručení“ nebo si zvolí výdejnu nebo výdejní box kurýrní služby. Do políčka s názvem "Poznámka" je možné případně doplnit speciální požadavky

 • prostřednictvím služby Toptrans - týká se pouze nalitých akumulátorů, které podléhají směrnici o přepravě nebezpečných věcí ADR.

7.4. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v předcházejícím bodě těchto Obchodních podmínek, přičemž v takovém případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5. Cena dopravného za objednané zboží je následující:

Služba   Hmotnost  Cena
   bez DPH   
Cena
 včetně DPH 
  Doprava kurýrem (pouze firmy) DPD * 0 - 30 kg 75 Kč  91 Kč 
  Doprava kurýrem DPD 0 - 30 kg 80 Kč  97 Kč 
  Výdejní místo nebo box DPD 0 - 19 kg 50 Kč  61 Kč 
  Doprava kurýrem WEDO 0 - 30 kg 75 Kč  91 Kč 
  Výdejní místo nebo box WEDO 0 - 14 kg 60 Kč  73 Kč 
  Nalité akumulátory Toptrans - 0 Kč  0 Kč 
  Osobně - Divišov, Všechlapy 48 - centrální sklad   - 0 Kč  0 Kč 
  Osobně - Praha 4 - 39 Kč  47 Kč 
  * pouze pro firemní zákazníky
 
  Poplatek za platbu dobírkou - 35 Kč  42 Kč 

 

7.6. Prodávající je oprávněn v rámci jednotlivých promo akcí dodat zboží Kupujícímu zdarma – tzn. bez nákladů na dopravu. V takovém případě se tato informace objeví Kupujícímu při vytváření objednávky v sekci pro volbu dopravy.

7.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.8. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjevného poškození nebo ztráty části zásilky nebo jejího poškození nejpozději v době doručení formou zápisu do přepravního dokladu zasílatele nahlásit nesoulad, v případě poškození, které není zjevné, nejpozději do dvou pracovních dnů toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že Kupující nenahlásí porušení obalů zboží či jakoukoliv závadu obalu zásilky ve lhůtách zde uvedených, nenese Prodávající jakoukoliv odpovědnost za poškození zboží uvnitř takové zásilky a není povinen k náhradě škody.


8.  Právo Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy

8.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží).

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel může, ale nemusí, použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že Spotřebitel využije přiložený vzorový formulář, potvrdí Prodávající Spotřebiteli jeho přijetí bez zbytečného odkladu.

8.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.4. Spotřebitel bere na vědomí, že je-li společně se zbožím Spotřebiteli Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Spotřebitelem a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Spotřebiteli poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je v souladu s čl. V. odst. 5.9. těchto Obchodních podmínek povinen spolu se zbožím z Kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

8.5. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání.

 

9Důsledky odstoupení od Kupní smlouvy

9.1. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije bankovní účet, ze kterého Spotřebitel kupní cenu zaplatil, v případě platby v hotovosti je Spotřebitel povinen sdělit Prodávajícímu písemně číslo bankovního účtu, na který si přeje platbu vrátit. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.2.

a) Převzetí zboží

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat zpět nebo jej předat Prodávajícímu na adrese Praha 4, Antala Staška 1076/33a. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vracením zboží, přičemž maximální náklady jsou odhadované na výši 1000,- Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

9.3. Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od Kupní smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno nebo jakkoliv znehodnoceno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.


10.  Právo Prodávajícího odstoupit od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu

10.1. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

10.2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu uzavřené s Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon, nebo v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

10.3. Mimo případy stanovené zákonem a těmito Obchodními podmínkami je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu v případě zjevné chyby v ceně zboží. V takovém případě je Prodávající oprávněn odstoupit do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku, nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu ze strany Prodávajícího.

 

11.  Práva z vadného plnění

11.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a a §2389c.

11.2. Prodávající v souladu s ust. § 2161 odst. 1 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

11.3.   Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

11.4. Prodávající v souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

·  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

·  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

·  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, a

·  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

11.5. V souladu s ust. § 2161 odst. 5 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

11.6. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel může vytknout vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

11.7. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že má-li věc vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

11.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Spotřebitel věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

11.9. Nepřevezme-li Spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

11.10. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud

·  Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

·  se vada projeví opakovaně,

·  je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

·  je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Spotřebitel obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

11.11. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

11.12. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to osobně ve Výdejně Prodávajícího ve výše uvedené otevírací době nebo osobně v sídle Prodávajícího, nebo zasláním zboží s popisem shledávané vady na adresu sídla Prodávajícího. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

11.13. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V této lhůtě bude Spotřebitel o vyřízení reklamace rovněž informován.

11.14. Uzná-li Prodávající reklamaci zboží za oprávněnou, nahradí Kupujícímu účelně vynaložené náklady, které mu vznikly s dodáním zboží do sídla Prodávajícího, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, jež mu Kupující sdělí.

11.15. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem nebo dovozcem zboží. Údaje o existenci záruky za jakost zboží a případné délce záruční doby poskytované výrobcem zboží jsou uvedeny na dodacím listu, který Kupující obdrží přímo s dodáním zboží. Dodací list slouží v těchto případech jako záruční list. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro Kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

11.16. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že Kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má Kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle Kupní smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. Vadu krytou zárukou musí Kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.

11.17. Kupující má povinnost převzít si od Prodávajícího zboží, které bylo předmětem reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne vyřízení reklamace. Nepřevezme-li si Kupující od Prodávajícího v této lhůtě zboží, které bylo předmětem reklamace, Prodávající zboží v souladu s ust. § 2120 Občanského zákoníku uchová způsobem přiměřeným okolnostem nejméně po dobu následujících 30 dnů, přičemž Kupující má v takovém případě povinnost uhradit Prodávajícímu náklady spojené s takovým uchováním zboží ve výši 30,- Kč za každý den prodlení Kupujícího s převzetím zboží. Zároveň s tím Prodávající po uplynutí v první větě uvedené lhůty k převzetí zboží Kupujícímu zašle elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce upozornění, že mu začíná běžet dodatečná lhůta k převzetí zboží v délce trvání dalších 30 dní s tím, že po uplynutí této dodatečné lhůty k převzetí věci je Prodávající v souladu s ust. § 2126 Občanského zákoníku oprávněn zboží vhodným způsobem na účet Kupujícího prodat. Prodávající má v případě takového svépomocného prodeje zboží právo započíst si oproti výtěžku z tohoto prodeje výše stanovené náklady na uchování zboží a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s tímto svépomocným prodejem zboží. Výtěžek ze svépomocného prodeje zboží po odečtení nákladů na uchování zboží a nákladů vzniklých v souvislosti se svépomocným prodejem zboží Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého byla hrazena původní kupní cena za zboží, popřípadě si s Kupujícím sjedná jiný způsob vrácení výtěžku ze svépomocného prodeje zboží.

 

12.  Smlouva o poskytnutí digitálního obsahu

12.1. Prodávající zpřístupní Kupujícímu nejnovější verzi digitálního obsahu dostupnou v době uzavření smlouvy. Kupující uzavřením Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu souhlasí s tím, že Prodávající nebude s ohledem na charakter prodávaného digitálního obsahu zajišťovat a dodávat Kupujícímu aktualizace.

12.2. Projeví-li se vada za trvání závazku, je na Prodávajícím, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad. Prokáže-li Prodávající, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu Kupujícího nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, věta první tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, poskytne Kupující poskytovateli nezbytnou součinnost. Povinnost součinnosti Kupujícího je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Kupujícího co nejméně rušivé. Odmítne-li Kupující součinnost poskytnout, přestože byl o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučen před uzavřením smlouvy, věta první se nepoužije.

12.3.  Digitální obsah, jenž má Prodávající v nabídce, nabývá Kupující v případě koupě trvale, pročež platí následující:

-    Prodávající odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění;

-    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

12.4.   Je-li Prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

12.5. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že Prodávající digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, použijí se § 2389n až 2389p Občanského zákoníku obdobně.

12.6.   Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že digitální obsah

-    odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

-    je vhodný k účelu, pro který jej Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,

-    je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

12.7.   Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

-    je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

-    digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na případná veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření smlouvy nemohlo mít vliv),

-    je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat,

-    digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Prodávající zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší a Spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

12.8. Prodávající odpovídá Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím Spotřebitele, které provedl Spotřebitel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého Prodávajícím.

12.9. Spotřebitel může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu zakoupeného od Prodávajícího projeví v době dvou let od zpřístupnění. Má-li digitální obsah vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Spotřebiteli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho Spotřebitel požadoval.

12.10. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

- Prodávající vadu neodstranil podle předchozího odstavce nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele,

- se vada projeví i po odstranění, nebo

- je vada podstatným porušením smlouvy.

12.11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Spotřebiteli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Spotřebiteli náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.

12.12. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

12.13. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, poskytovatel může Spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.

12.14. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

12.15. Peněžité částky, které má Prodávající z důvodu vadného plnění vydat Spotřebiteli, vrátí Prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil u Prodávajícího příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Spotřebitel uhradil odměnu, ledaže Spotřebitel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

 

13. Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví.

13.1. Kupující není bez výslovného souhlasu Prodávajícího jakkoliv oprávněn využívat ochranné známky, loga, grafiky či názvu Prodávajícího ani jím prodávaných výrobků.

 

14. Změny Obchodních podmínek

14.1. Tyto Obchodní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Kupující s kteroukoli jejich částí, má právo Prodávajícího kontaktovat a sdělit mu svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Obchodním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou Kupní smlouvu, bude mít znění takové Kupní smlouvy přednost před Obchodními podmínkami. Při výkladu těchto Obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Obchodních podmínek změnit.

14.2. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky příležitostně měnit, zejména z důvodu změn platných zákonů nebo změn podmínek prodeje zboží. Prodávající je zejména oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž dochází k prodeji a poskytování služeb Prodávajícím.

14.3. Prodávající se zavazuje zprávu o změnách Obchodních podmínek zveřejňovat na Webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně, tedy pro Kupujícího je závazné takové znění Obchodních podmínek, jaké bylo účinné v době odeslání objednávky na zboží, a nebudou nabývat účinnosti dříve než 15 dnů po zveřejnění. Změny provedené z právních důvodů však nabývají účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Kupující souhlasit, je povinen Internetový obchod přestat využívat a neobjednávat ani jiným způsobem u Prodávajícího zboží.

14.4. Svým dalším využitím Internetového obchodu nebo objednáním zboží jiným způsobem poté, kdy došlo ke změně těchto Obchodních podmínek, vyjadřuje Kupující svůj souhlas se změněným zněním těchto Obchodních podmínek.

14.5. Kupující se zavazuje znění Obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.

 

15. Doručování

15.1. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa jeho sídla zapsaná ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku.

15.2. Doručovací adresou Kupujícího je adresa, kterou Kupující uvedl při své zřízení uživatelského účtu, při vyplňování objednávkového formuláře, popřípadě jiná adresa, kterou Kupující Prodávajícímu následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.

 

16. Rozhodné právo

16.1. Tyto Obchodní podmínky, užívání Internetového obchodu, jakož i smluvní vztah mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

16.2. Uzavřením Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu Kupující vyjadřuje svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu, pokud takový souhlas může platně dát. Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasí.

 

17. Společná a závěrečná ustanovení

17.1. Prodávající prohlašuje, že je k prodeji zboží oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

17.2. Prodávající si v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady.

17.3. Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na Kupujícího.

17.4. V případě spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu je příslušná Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

17.6. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

17.7. Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je Prodávající povinen dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní objednávky učiněné Spotřebitelem prostřednictvím Internetového obchodu nebo jinak.

17.8. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v Kupní smlouvě/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

17.9. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

MICRONIX, spol. s r.o., IČ 485 84 118, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, email: micronix@micronix.cz, tel: 225 282 711

17.10. Obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.

17.11. Bude-li Kupující tyto Obchodní podmínky porušovat a nebude-li Prodávající na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Prodávající vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).

17.12. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

17.13. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

17.14. Vyjádří-li Kupující svůj nesouhlas s těmito Obchodními podmínkami, není oprávněn Internetový obchod dále využívat, ani uzavírat Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu jinak, ledaže se s Prodávajícím dohodne jinak. 

17.15. Kupující bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Prodávajícího výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, oprávněn Internetový obchod využívat a uzavírat Kupní smlouvy/Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu s Prodávajícím dle těchto nezměněných Obchodních podmínek.

 

 

 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1820 odst. 1 písm. i) Občanský zákoník ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

Adresát: 
MICRONIX, spol. s r.o., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00,

E-mail: eshop@micronix.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)

Datum objednání(*)/ datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Obchodní podmínky ve formátu PDF k on-line shlédnutí či ke stažení ZDE.